THE OFFSETTING  SCHOOL

Här går vi igenom allt du behöver veta om klimatkompensering och vad man bör tänka på innan man väljer vilken typ av projekt man ska investera i. 

vad är klimatkompensering & varför behövs det?

Projekt som hindrar utsläpp 

Negativa utsläpp 

Vad är klimatkompensering? 

Klimatkompensering eller "offsetting" som det heter på engelska innebär att man kompenserar för de utsläpp i växthusgaser man ger upphov till genom att binda eller förhindra att samma mängd släpps ut någon annanstans. Växthusgaserna påskyndar en global uppvärmningen med för oss människor potentiellt förödande konsekvenser. Parisavtalet och FNs klimatpanel har bedömt att vi globalt måste lyckas halvera våra utsläpp innan 2030 för att den globala uppvärmingen inte skall överstiga nivåer som skapar en snöbollseffekt som inte går att hejda. 

                       Varför behövs klimatkompensering?  

Kompensering skall och kan aldrig ersätta arbetet med att minska sina egna eller verksamhetens utsläpp, men den globala uppvärmningen väntar inte. Även om alla skulle minska sina utsläpp till 0 idag ligger växthusgaserna kvar i ca 100 år i atmosfären och för de allra flesta så kommer man inte lyckas halvera sina utsläpp med 50% på 10 år. Att komma ned till noll i utsläpp är i princip omöjligt dessutom, däremot finns flera åtgärder framförallt i utvecklingsländer där man drastiskt kan minska utsläppen och det är sådana projekt som bland annat utgör Klimatkompenseringsmöjligheter och alltså är en högst nödvändig åtgärd.

Olika typer klimatkompensering   

Projekt som hindrar utsläpp 
Man skiljer på projekt som hindrar utsläpp och projekt som binder koldioxid. Projekt som hindrar utsläpp äger oftast rum i utvecklingsländer. Tumregeln för att det skall kallas klimatkompensering är att projektet, åtgärderna för att hindra utsläppen, inte hade kunna äga rum utan klimatkompenseringsens finansiering. Denna typ av projekt bidrar ofta också till ökad levnadstandard och har flera sociala värden utöver klimatapsekten.
 
Hushållsförbättrande produkter
En vanlig typ av projekt handlar om hushållsprodukter. Det kan handla om att ersätta fotogenkök med mindre miljöbelastande alternativ eller helt förnybara som tex. soldrivna kokplattor, det kan också vara vattenrenings projekt och liknande åtgärder. Den exakta klimatnyttan är svår att räkna ut och har tidvis kritiserats, därför extra viktigt att välja ett projekt med bra certifiering och gärna projekt som inte bara följs upp av certifieringsgranskarna utan även av firman som förmedlar certifikaten. Vi jobbar för dessa typer av projekt med Natural Capital Partners som väljer sina projekt väldigt noggrant och har blivit utsedda till best offsetting company of the year 10 år i rad. 
Bevarande av skog 
Skog är en av våra största naturliga såkallade kolsänkor. Träd binder koldioxid effektivt, så att bevara skog istället för att skövla den är av stor vikt. Men för fattiga samhällen och utvecklingsländer är skogen en viktig ekonomisk resurs, för att det ska vara ekonomiskt hållbart att bevara skogen behöver den således bevaras och ”köpas upp” .
 
I flera fall finns det värden i att bruka skog, genom att plantera ny skog som effektivt binder koldioxid under sina första år kan man både binda co2 i virket som avverkats om de blir till möbler eller byggmaterial tex samtidigt som de nya träden fortsätter binda koldioxid. Men det är stor skillnad på fauna och biologisk mångfald i uppodlad och snabbväxande skog kontra gammelskog och regnskog som kan ha stått i 100-tals år. Skog som vuxit länge med all sin vegetation är också en kolsänka i betydligt mer omfattande utsträckning än enbart via träden, och det finns många andra aspekter kring biologiskmångfald att ta hänsyn till. Man kan alltså inte ersätta gammelskog och regnskog med planteringar, likväl riskerar tex. Amazonas regnskog ha reducerats med 50-60% inom bara de närmaste 10 åren! Bevarande av denna typ av skog är således av extremt stor vikt. Detta gäller inte bara i utvecklingsländer och för regnskog även gammelskog och urskog i Sverige och Europa är också hotad. Urskog finns i princip inte någon kvar längre. 
Förnybar energi 
Att ersätta fossil eneriförsörjning som till exempel kolkraftverk med förnybara energikällor som vind, vatten och solenergi är ett viktigt led iden globala omställningen. Klimatkompensering omfattar dock bara projekt som annars inte hade ägt rum.  För att ett område ska våga och ha råd att satsa på tex. vind istället för kortsiktigt billigare kolkraftverk är dessa projekt viktiga, men de har sällan några andra direkt sociala värden. Det är också en fråga om beständighet, för att man ska klassa något som klimatkompensering så skall det uppfylla någon form av beständig nytta, vind och solkrafts parker har rent krasst en begränsad livslängd. Viktigt med bra certifieringar som tar dessa aspekter i åtanke. Denna typ av kompensering är i regel den billigaste och bör enligt oss primärt ingå som utfyllnad för att diversifiera en portfölj så man stöder många olika aspekter av hållbarhet och klimatmål. 
 

Negativa utsläpp

Negativa utsläpp är en term för att binda tillbaka koldioxid från atmosfären som redan släppts ut. Många projekt syftar alltså till att förhindra att utsläpp äger rum någon annan stans (läs ovan) medan negativa utsläpp reducerar koldioxid som redan finns i atmosfären. Den mest klassiska formen av negativa utsläpp är i form av trädplantering. Trädplanteringen har vissa brister i form av att det är svårt att veta hur permanent lagringen av koldioxid blir samt att det tar tid för träden att binda koldioxiden. Men vi behöver återplantera mycket skog och summa sumarum är fortsatt trädplantering något väldigt väsentligt i det globala miljö och klimatarbetet. Vad som blivit tydligt i allt fler rapporter är vikten av att försöka återskapa skog med biologisk mångfald och att även bevara skog, enbart plantering av en sorts träd kan inte ersätta förlorad regnskog och all dess biodiversitet och förmåga att binda koldioxid effektivt, således viktigt att vara noggrann med vilka trädprojekt man stödjer. 

En annan teknik för negativa utsläpp är CCS - Carbon Capture and Storage. Alltså fåna koldioxid och lagra den. Det är ju vad träd gör men man kan även tekniskt framställa tekniker som fångar koldioxid, antingen direkt vid utsläppskällorna som i industrier eller via tex stora fläktar. Utmaningen ligger i hur man säkert, kostnadseffektivt och så permanent som möjligt kan lagra den fångade koldioxiden sen. Climeworks som vi representerar är ett av de företag som kommit längst i detta avseende där man binder koldioxiden i basaltsten och kristalliserar den. Det är den mest permanenta lösningen vi vet om hittills. 

En annan teknik för negativa utsläpp är Biokol. 

Negativa utsläpp är av FN utpekat som en nödvändighet för att klara klimatmålen så vi kan undvika en global temperaturhöjning över de gränser som anses katastrofala. 

Samtliga exempel ovan på negativa utsläpp kommer behövas då ingen av lösningarna på egen hand räcker till. 

 

Globala målen

FNs har fastslagit 17 globala mål. Dessa mål måste uppnås och agera en riktlinje  för att få till en mer hållbar utveckling. I dagsläget har vi tyvärr ingen hållbar utveckling, vi överutnyttjar jordens resurser, den konsumtion, ekonomi och utveckling vi har idag leder till ökade problem inte bara för natur, klimat och global uppvärmning utan även för samhällen och länder i stort. De globala målen hänger ihop ett område berör ofta ett annat vilket på både gott och ont skapar kedjeeffekter. Följer vi de globala målen och inkluderar dem att bli företagets egna strategier och mål har vi fortfarande chansen att ställa allt till rätta. 

Således har de globala målen blivit en populär måttstock många företag valt att kopiera in i sin miljö och hållbarhetsprofil. Men för att det inte bara ska bli färglada kuber som ser bra ut kosmetiskt så måste dem också uppfyllas. Vi hjälper företag att förstå och arbeta i enlighet med de globala målen och på ett trovärdigt sätt inkludera rätt mål för er verksamhet. En väldigt konkret åtgärd för att stödja och bidra till de globala målen är genom att välja något av våra klimatkompenseringsprojekt som verifierat uppfyller de globala målen. Olika projekt uppfyller olika mål, i slutet av 2020 så kom det första projektet som uppfyller alla 17 av FNS globala mål! Vilket det är kan du se här. 

Läs mer om de globala målen på den officiella webbsidan, klicka på bilden med målen nedan för direkt länk. 

globala målen eco now