THE OFFSETTING  SCHOOL

Vad är klimatkompensering? 

Klimatkompensering eller "offsetting" som det heter på engelska innebär att man kompenserar för de utsläpp i växthusgaser man ger upphov till genom att binda eller förhindra att samma mängd släpps ut någon annanstans. Växthusgaserna påskyndar en global uppvärmningen med för oss människor potentiellt förödande konsekvenser. Parisavtalet och FNs klimatpanel har bedömt att vi globalt måste lyckas halvera våra utsläpp innan 2030 för att den globala uppvärmingen inte skall överstiga nivåer som skapar en snöbollseffekt som inte går att hejda. 

                       Varför behövs klimatkompensering?  

Kompensering skall och kan aldrig ersätta arbetet med att minska sina egna eller verksamhetens utsläpp, men den globala uppvärmningen väntar inte. Även om alla skulle minska sina utsläpp till 0 idag ligger växthusgaserna kvar i ca 100 år i atmosfären och för de allra flesta så kommer man inte lyckas halvera sina utsläpp med 50% på 10 år. Att komma ned till noll i utsläpp är i princip omöjligt dessutom, däremot finns flera åtgärder framförallt i utvecklingsländer där man kan drastiskt kan minska utsläppen och det är sådana projekt som bland annat utgör Klimatkompenserings möjligheter och alltså är en högst nödvändig åtgärd.

Olika typer klimatkompensering   

Projekt som hindrar utsläpp 
Man skiljer på projekt som hindrar utsläpp och som binder koldioxid. Projekt som hindrar utsläpp äger oftast rum i utvecklingsländer. Tumregeln för att det skall kallas klimatkompensering är nämligen att projektet, åtgärderna för att hindra utsläppen, inte hade kunna äga rum utan klimatkompenseringsens finansiering. Denna typ av projekt bidrar ofta också till ökad levnadstandard och har flera sociala värden utöver klimatapsekten.
 
Hushålls förbättrande produkter
En vanlig typ av projekt handlar om hushållsprodukter. Det kan handla om att ersätta fotogenkök med mindre miljöbelasnte alternativ eller helt förnybara som tex. soldrivna kokplattor, det kan också vara vattenrenings projekt och liknande åtgärder. Den exakta klimatnyttan är svår att räkna ut och har tidvis kritiserats, därför extra viktigt att välja ett projekt med bra certifiering och gärna projekt som inte bara följs upp av certifieringsgranskarna utan även av firman som förmedlar certifikaten. Vi jobbar för dessa typer av projekt med Natural Capital Partners som väljer sina projekt väldigt noggrant och har blivit utsedda till best offsetting company of the year 9 år i rad. 
Bevarande av skog 
Skog är en av våra största naturliga såkallade kolsänkor. Träd binder koldioxid effektivt, så att bevara skog istället för att skövla den är av stor vikt. Men för fattiga samhällen och utvecklingsländer är skogen en viktig ekonomisk resurs, för att det ska vara ekonomiskt hållbart att bevara skogen behöver den således bevaras och ”köpas upp” .
 
Det är stor skillnad på uppodlad och snabbväxande skog och gammelskog och regnskog som kan ha stått i 100-tals år. Den biologiska mångfalden och faunan har miljökonsekvenser långt utöver bara klimataspekten, men skog som vuxit länge med all sin vegetation är också en kolsänka i betydligt större utsträckning än enbart uppodlad skog avsett för att avverkas. Man kan alltså inte ersätta gammelskog och regnskog med planteringar, bevarande av skog av av stor vikt. Detta gäller inte bara i utvecklingsländer och för regnskog, gammelskog och urskog i Sverige och Europa är också hotad. 
Förnybar energi 
Att ersätta fossil eneriförsörjning som till exempel kolkraftverk med förnybara energikällor som vind, vatten och solenergi är ett viktigt led iden globala omställningen. Klimatkompensering omfattar dock bara projekt som annars inte hade ägt rum och kanske just för att ett område ska våga och ha råd att satsa på vind istället för kortsiktigt billigare kolkraftverk. Dessa projekt har sällan några andra direkt sociala värden eller aspekter och tillhör också i regel den billigaste formen av klimatkompensering. 

info@econow.se                         + 46 704284968